Find your place

Our goal is to connect good people with good food. We advertise sustainable food jobs and training opportunities to help jobseekers and employers find each other.

SHARE

Food Sense Wales Communications and Engagement Manager/Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Synnwyr

Food Sense Wales
Based in Cardiff but with potential to work remotely

Posted: 24/07/2020

Deadline: 11/08/2020

Compensation: Full time/ Llawn amser £38,890 - £44,503

Paid Full-time Fixed term / contract Remote working


Job description

An exciting opportunity has arisen for an enthusiastic, highly motivated communications professional to work for and help shape Food Sense Wales. Food Sense Wales is a charitable fund influencing how food is produced and consumed in Wales to ensure everyone has access to healthy and sustainable food. It is hosted within the Cardiff and Vale Public Health team and the Cardiff and Vale Health Charity.

Food Sense Wales is a small and highly motivated team advocating for a sustainable food and farming system through delivery of a number of programmes (many as part of UK partnerships) across Wales. These include Food for Life Get Togethers, Peas Please, Sustainable Food Places and Food Power.

The Food Sense Wales Communication and Engagement Manager will be responsible for developing and delivering a dynamic communication and engagement plan across the Food Sense Wales portfolio to raise our profile and the issues relating to healthy and sustainable food and farming. Key to this role is ensuring that citizen engagement and voice is central to our development of tools, strategies and policy responses.

The post holder will have particular responsibility for overseeing the Wales element of the National Lottery funded programme, Peas Please. This will include the development of a community of best practice within the UK Peas Please pledger community and the management of Peas Please communications, pledgers and relationships in Wales as part of the UK Peas Please team led by Food Foundation.

As an experienced communications professional you’ll bring knowledge of a wide range of communication techniques in varied and challenging roles. With specific skills in social media, project management and stakeholder engagement, your experience should also include influencing and driving change and promoting Welsh language in a UK context.

The ability to speak Welsh is essential for this post and applications are welcome in English and Welsh.

This is initially a full time, one year fixed term contract, but with the potential to extend the contract in line with funding opportunities. Although based at Woodland House in Cardiff, this post has scope for flexible and remote working and we would welcome applications from across Wales.

---------------------------------------------------------

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer gweithiwr cyfathrebu proffesiynol brwdfrydig, llawn cymhelliant i weithio i Synnwyr Bwyd Cymru a helpu i’w lunio. Cronfa elusennol yw Synnwyr Bwyd Cymru sy’n dylanwadu ar sut y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu a’i fwyta yng Nghymru i sicrhau bod gan bawb fynediad at fwyd iach a chynaliadwy. Mae’n cael ei letya o fewn tîm Iechyd y cyhoedd Caerdydd a’r Fro ac Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn dîm bach a llawn cymhelliant sy’n brwydro dros system fwyd a ffermio gynaliadwy drwy ddarparu nifer o raglenni (a llawer ohonynt yn rhan o bartneriaethau’r DU) ledled Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes, Pys Plîs, Lleoedd Bwyd Cynaliadwy a Phŵer Bwyd.

Bydd Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Synnwyr Bwyd Cymru yn gyfrifol am ddatblygu a darparu cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu deinamig ar draws portffolio Synnwyr Bwyd Cymru er mwyn codi ein proffil a’r materion sy’n ymwneud â bwyd a ffermio iach a chynaliadwy. Mae sicrhau bod ymgysylltiad a llais dinasyddion yn ganolog i'n datblygiad o offer, strategaethau ac ymatebion polisi yn allweddol i'r rôl hon.

Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb penodol am oruchwylio elfen Cymru o’r rhaglen a ariennir gan y Loteri Genedlaethol, Pys Plîs. Bydd hyn yn cynnwys datblygu cymuned o arfer gorau o fewn cymuned addunedwyr Pys Plîs y DU a rheoli cyfathrebiadau, addunedwyr a pherthnasoedd Pys Plîs yng Nghymru fel rhan o dîm Pys Plîs y DU dan arweiniad Food Foundation.

Fel gweithiwr cyfathrebu proffesiynol profiadol, byddwch yn dod â gwybodaeth am ystod eang o dechnegau cyfathrebu mewn rolau amrywiol a heriol. Gyda sgiliau penodol yn y cyfryngau cymdeithasol, rheoli prosiectau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, dylai eich profiad gynnwys dylanwadu a sbarduno newid a hyrwyddo’r Gymraeg yng nghyd-destun y DU.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a chroesawir ceisiadau yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae hwn yn gontract llawn amser am dymor penodol o flwyddyn i gychwyn, ond mae’n bosibl y bydd modd ymestyn y contract yn unol â chyfleoedd cyllido. Er bod y swydd wedi’i lleoli yn Nhŷ Woodland yng Nghaerdydd, mae cyfle i weithio’n hyblyg ac o bell a byddem yn croesawu ceisiadau o bob rhan o Gymru.

Application information

Applications can be made online through the following link:

https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/916120065

Please mention Roots to Work when applying for these jobs

About Food Sense Wales

Food Sense Wales influences how food is produced and consumed in Wales to promote a just and sustainable food and farming system, which is good for all people and the planet. Food Sense Wales is a small and energetic team advocating for a sustainable food and farming system through delivery of a number of programmes (many as part of UK partnerships) across Wales. We're hosted by Cardiff and Vale Health Charity and Cardiff and Vale Public Health team.